Общество | Южноукраинск, 23 Марта, 2017

Децентралізація - шлях до демократії

Свежие новости: Децентралізація - шлях до демократії

ЄВРОПЕЙСЬКІ  ПРАВИЛА НА ЦЬОМУ ШЛЯХУ,  ЯКІ ВОНИ?

Демократичною державою прийнято називати політичний устрій, яке засноване на волі народу, загальних правах і свободах громадянина і людини. Джерелом влади всіх рівнів в такому типі держави є народний суверенітет.

Як відомо, проголошення держави демократичним ще не означає, що йому будуть притаманні ознаки демократичної держави.

Сутність демократичної держави

Слід зазначити, що держава може відповідати критеріям демократичності тільки в умовах наявності сформованого громадянського суспільства. Демократична держава має виключити політику етатизму (втручання в сфери суспільного життя) і, навпаки, забезпечувати свободу розвитку культури, підприємництва і духовного життя.

Демократичне суспільство виконує функції забезпечення загальнонародних інтересів при безумовному дотриманні особистих інтересів кожного індивіда. Саме така держава є своєрідним антиподом авторитарної держави, вони практично виключають один одного.

Представницька демократія

Провідною у всіх сучасних країнах формою політичного устрою і участі громадян у політичному житті є представницька демократія.

Суть її досить проста - опосередкована участь народу в прийнятті політичних рішень. Громадяни тієї чи іншої країни вибирають в органи державної влади представників, які можуть характеризувати їх інтереси.

Місцеві влади в Європі вже давно сформували нову філософію управління на основі демократії участі та сталого розвитку громад. Європейське місцеве самоврядування швидко та якісно розвивається, відбувається пошук нових форм демократії участі.

Європейська Хартія місцевого самоврядування.

Муніципальне право Європи визнає правову основу місцевого самоврядування. В Україні, яка ратифікувала вказану Хартію ще в 1997 році щодо місцевого самоврядування визнають її вимоги та конституційні положення і норми законодавства. Члени Ради Європи, які підписали цю Хартію враховують, що органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин демократичного режиму, де право громадян на участь в управлінні особливо на місцевому рівні, це їх пряме право.

Як наш Южноукраїнськ відчуває рух до демократії? Стисло. Народний суверенітет ми відстоюємо разом. Етатизм – не втручання держави в сфери суспільного життя, цього ще дуже мало. Представницька демократія – ми тільки вчимось цій цивілізаційній нормі. Наприклад, виключно на народні слухання міська рада має винести основні місто утворюючі питання. Місто чітко орієнтоване на європейську концепцію – Стратегію сталого розвитку «Україна 2020» Президента України. Про неї вже говорилось і ще скажемо, а який він – сталий розвиток очима Європи? Дивимось далі.

Концепция устойчивого развития

Появилась в результате объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической. (англ. sustainable development, надається в перекладі і скороченні).

Экономическая составляющая. Экономический подход к концепции устойчивости развития основан на теории максимального потока совокупного дохода. Эта концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

Социальная составляющая. Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода является справедливое разделение благ.

Экологическая составляющая. С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы.

Единство концепций. Согласование этих различных точек зрения и их перевод на язык конкретных мероприятий, являющихся средствами достижения устойчивого развития — задача огромной сложности, поскольку все три элемента устойчивого развития должны рассматриваться сбалансировано.

Соціальна інфраструктура

Соціальна інфраструктура – комплекс об'єктів (підприємств, закладів, організацій та споруд), які забезпечують умови функціонування суспільного виробництва і життєдіяльності населення, формування фізично та інтелектуально розвиненого, суспільно активного індивіда.

У найзагальнішому вигляді соціальну інфраструктуру поділяють на соціально-побутову та соціально-культурну частини.

Соціально-побутова інфраструктура спрямована на створення умов для відтворення людини як біологічної істоти (через побутове середовище), задоволення її потреб у належних умовах життя. В її складі розрізняють такі компоненти: житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення, торгівля га громадське харчування, пасажирський транспорт і зв'язок для обслуговування населення тощо.

Соціально-культурна інфраструктура сприяє відтворенню духовних, інтелектуальних (через культурно-освітнє середовище) та значною мірою фізичних властивостей індивіда, формуванню його як економічно активної особистості, що відповідає певним вимогам суспільства до якості робочої сили. Її склад охоплює охорону здоров'я, рекреаційне господарство, фізичну культуру та спорт, соціальне забезпечення, освіту, культуру та мистецтво, культові споруди тощо. Первинними елементами організації соціальної інфраструктури у складі окремих ланок є об'єкти.

До соціальної інфраструктури відносять сфери людської діяльності, що є передумовою розвитку господарства країни або регіону, тому інфраструктурні інвестиції повинні випереджати виробничі.

В Україні в 90-х XX ст. об'єкти соціальної інфраструктури перебували в критичному стані через успадковані від СРСР проблеми, з одного боку, та глибоку кризу економіки, нераціональну економічну політику – з іншого. ( Економічна енциклопедія: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864)

Проникаюсь уважением к тому, как скрупулезно и расчетливо нынешняя команда городского головы Южноукраинска Виктора Пароконного подошла и к выборам 2015 года. Уже тогда они выложили емкий, и как сегодня уже видно реалистический план их действий. Община доверила им свой мандат на реализацию всего изложенного в Программе и не ошиблась.

С какими же проблемами столкнулась городская власть Южноукраинска, на территории которого действует АЭС? Это очень показательно в русле озвученного выше опыта демократии в Европе.

Давайте вместе посмотрим на поворот событий отстаивания интересов людей в моно городе. Это касается нас всех, это нужно, и знать, и понимать, и действовать в защиту социальной инфраструктуры города, которую разрушать нельзя, как это сейчас делает ГП «Энергоатом» через ЮУ АЭС.

Важную основу демократии, его социальную инфраструктуру – коммунальное право владения, город сохранит, не взирая, на любые попытки отобрать у людей важную основу их достойной жизни. Я лично с пути защиты интересов общины не сойду. Депутат городского совета Эрик Григорян.

ЮЖНОУКРАЇНСЬК попри перешкоди щодо наданих засобів

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ спромігся і йде до ДЕМОКРАТІЇ

“Україна – держава, яка прагне до європейського рівня життя та цінностей країн з передовою економікою”, вказує Стратегія сталого розвитку «Україна 2020». Южноукраїнську, як і іншим містам, де поряд є АЕС зокрема притаманні такі проблеми:

  • залежність розвитку міста від розвитку атомної енергетики України, яка має пульсуючий характер, особливо в перехідний період розвитку країни;
  • відставання житлового будівництва, та соціальної сфери від зростання населення, особливо в пікові періоди його механічного притоку;
  • відсутність різноманіття вибору місць прикладання праці, як для вивільнених робітників основної галузі, так і для других членів сім’ї, що, в свою чергу, призводить до механічного відтоку населення в період спадів в основній галузі;

Головне завдання для цих міст – перестати бути моно орієнтованими, створювати та розвивати інші підприємства; створювати нові високотехнологічні робочі місця та конкурентноспроможну продукцію, розвивати торгівлю, залучати людей до активної праці. Так визначено в Загальнодержавній програмі розвитку малих міст України, яка затверджена відповідним Законом України.

Мета реалізації і вектори руху Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» Президента України Петра Порошенка, зокрема вказують - “... особливу увагу потрібно приділити безпеці життя та здоров’я людини, захищеності соціально вразливих верств населення, безпечному стану довкілля і доступу до якісної питної води”.

На все це як і багато іншого Уряд України ставить завдання – “Виводити країну з кризи і забезпечити ефективне продовження реформ. Влада – це перш за все, спроможність вирішувати проблеми людей” – говорить Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Верховної Ради України.

Вказана Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» її вектором відповідальності визначає  –

«Територіальні громади самостійно вирішуватимуть питання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть відповідальність за розвиток всієї країни» в міру реалізації мети за векторами руху Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» Відповідальність, це право і місто його реалізує.

Нагадаємо основи європейської демократії – мету децентралізації в Україні.

Соціальна інфраструктура, це комплекс об'єктів (підприємств, закладів, організацій та споруд), які забезпечують умови функціонування суспільного виробництва і життєдіяльності населення. Зробимо наголос і на таку європейську основу демократії.

В ній соціальна складова інфраструктури міста має сталий розвиток орієнтований на людину, збереження стабільності соціальних і культурних основ в тому числі передбачає скорочення кількості руйнівних конфліктів між людьми, в ній важливим аспектом є житлово-комунальне господарство і справедливий розподіл благ.

Місто отримало Програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2016 – 2020 роки і почало рухатись цим шляхом, але громада та її самоврядна і комунальна влада наразилось на штучні проблеми від ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом», які на цей час тільки зросли і перешкоджають руху від моно залежності до справжньої демократії з гідним життям людей. Які ці проблеми, хто саме їх створює, як місто вистоїть, цікаво і корисно знати всім. Далі буде.

Наш депутат

  • Фото Оксана Вуив Оксана Вуив Вуїв Оксана Вікторівна народилася 4 травня 1980 року в смт.Єланець Миколаївської області. Закінчила Вознесенську гімназію №1. Вищу освіту здобула на ф

Подписка на новости

ПнВтСрЧтПтСбВс
Loading...